Probiootilla tarkoitetaan elävää mikro-organismia, joka riittävän isolla määrällä annosteltuna on terveydelle hyödyllinen. Probioottien vaikutuksesta IBS:n hoitoon on tehty viimeisten vuosien aikana useita meta-analyyseja ja kattavia katsauksia (1, 2345). Tutkimusten väliset sisänottokriteerit ovat vaihdelleet suuresti, mutta yleinen kuva kaikissa katsauksissa on ollut se, että probiootit voivat helpottaa IBS-oireilua.

Kirjoitukseni on kaksiosainen. Aluksi syvennyn probioottien mahdollisiin vaikutusmekanismeihin IBS-oireiden helpottajana  ja loppupuolella pureudun vastikään julkaistuun systemaattisten katsausten ja näyttöön perustuvien hoitosuositusten  systemaattiseen katsaukseen probioottien käytöstä ärtyvän suolen hoidossa.

Probioottien vaikutusmekanismit ärtyvän suolen hoidossa

Probiootit helpottavat IBS-oireita mahdollisesti useiden mekanismien kautta. Käyn seuraavassa lyhyesti läpi näitä mahdollisia mekanismeja:

 1. Edulliset mikrobistomuutokset. Probiootien ajatellaan vaikuttavan suoliston mikrobistoon muuttamalla sitä suotuisampaan suuntaan lisäämällä erityisesti Lactobacillien ja Bifidobakteerien määrää ja parantamalla suolistomikrobiston tasapainoa (678). Terveydelle edulliset bakteerit voivat viedä tilaa haitallisilta bakteereilta ja toisaalta ne voivat muodostaa imeytymättömistä ruoka-aineista hyödyllisiä metaboliitteja eli aineenvaihduntatuotteita, jotka voivat estää haitallisten bakteerien leviämistä. Lisäksi probiootit voivat lisätä suoliston limakalvon limaa, jonka ajatellaan parantavan suojaa haitallisilta patogeeneilta.
 2. Ruoansulatuskanavan motiliteetti. Tiettyjen probioottien on havaittu nopeuttavan ruoansulatuskanavan motiliteettia, eli sille ominaista liikehdintää, ja transit-aikaa, eli suolen toiminta-aikaa, ummetuspainotteisessa IBS:ssä. Ripulipainotteisen IBS:n kohdalla näyttö mahdollisista motiliteettia parantavista probioottien hyödyistä on vähäistä.
 3. Vatsan alueen tuntoyliherkkyys. Vain muutamat tutkimukset ovat selvittäneet ihmisillä probioottien mahdollisia mekanismeja ruoansulatuskanavan tuntoyliherkkyyden osalta. Eläinkokeita aiheesta löytyy runsaammin ja ne antavat olettaa, että probiooteilla saattaisi olla suora kipuaistimusta hillitsevä vaikutus bakteerien metaboliatuotteiden kautta. Ainakin yhdessä ihmisillä tehdyssä tutkimuksessa probiootit näyttivät vaikuttavan aivoalueisiin, jotka kontrolloivat tunteita ja tuntemuksia (9). Näyttö tästä aiheesta on varsin ohuen tiedon varassa.
 4. Epiteelin limakalvoeste/suoliston tulehdus/immuunipuolustus. Ärtyvään suoleen on voitu tutkimuksissa liittää immuuniaktivaatiota, matala-asteista tulehdusta ja suoliston läpäisevyyden lisääntymistä. Näistä aiheista voit lukea tarkemmin aikaisemmasta kirjoituksestani. Joissain tutkimuksissa on voitu nähdä probioottien vähentävän tulehdusvälittäjäaineiden pitoisuuksia ärtyvässä suolessa. Tutkimuksissa, joita ei ole kuitenkaan toteutettu ihmisillä, probiootit ovat näyttäneet parantavan suoliston epiteelin limakalvoestettä ja tasapainottavan tulehduksellisten välittäjäaineiden pitoisuuksia. Muutamissa ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa on puolestaan voitu osoittaa probioottien vähentäneen tulehdusta lisäävien välittäjäaineiden (IL-8 ja TNF-α) määrää ja nostaneen tulehdusta hillitsevien välittäjäaineiden tasoja (IL-10) (1011 ja 12).
 5. Suoli-aivo-akselin toimintahäiriö ja psykologinen stressi. Suolistossa majaileva mikrobisto näyttää toimivan vuorovaikutuksessa aivojen kanssa ja vaikuttavan tätä kautta muun muassa suoliston liikkuvuuteen, herkkyyteen ja eritystoimintaan. Suoliston bakteerien epätasapaino eli dysbioosi voi teoriassa johtaa muutoksiin aivo-suoli-akselissa. Probioottien ajatellaan voivan tervehdyttää järkkynyttä suolistomikrobiston tasapainoa ja siten myös teoriassa edistävän aivo-suoli-akselin normaalin toiminnan palautumista. Probioottien on myös havaittu eläinkokeissa vaikuttavan suotuisasti stressiä ja ahdistusta mittaaviin markkereihin (131415).
 6. Geenien ekspressio – uusi toimintamekanismi? Probiootit saattavat vaikuttaa keskushermoston ja ääreishermoston geenien uudelleenohjelmointiin, minkä seurauksena näiden geenien toiminta voisi ainakin teoriassa muuttua probioottien vaikutuksesta uudelleenohjelmoinnin välityksellä. Eläinkokeessa on voitu havaita probioottien vaikuttavan aivoperäisen hermokasvutekijän geenien toimintaan (16). Toisessa eläinkokeessa monikantaisen probiootin on puolestaan havaittu vähentävän paksusuolen kiputuntemuksiin liittyvien geenien toimintaa (17). Myös ohutsuolen limakalvon limaneritystä säätelevien geenien toiminnassa on havaittu aktivoitumista probioottien annon myötä, mutta tässäkin tapauksessa kyseessä on eläinkoe (18).

Probioottien vaikutusmekanismit ovat vielä pitkälti teoriapohjaisia ja suuri osa probiootteja ja ärtyvää suolta koskevista tutkimuksista on toteutettu eläinkokeina, minkä vuoksi näihin asioihin pitää suhtautua suurella varauksella. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että probioottien vaikutukset ovat paljon moniulotteisempia kuin aikaisemmin on ajateltu.

hyvinvoiva vatsa - verkkovalmennus mainos
Lähde mukaan käytännönläheiseen ja tutkittuun tietoon perustuvaan Hyvinvoiva vatsa -verkkovalmennukseen, jossa saat helpotusta herkkään vatsaan. Klikkaa kuvaa ja tutustu valmennukseen!

Probioottien vaikutus IBS-oireisiin

Seuraavaksi käyn läpi aikaisemmin mainitsemaani tuoretta systemaattista katsausta. Katsaukseen oli sisällytetty yhdeksän systemaattista katsausta ja tutkimusten sisäänottokriteerien muodostaman seulan läpäisi lopulta 35 RCT-tutkimusta, joita käsiteltiin katsauksessa tarkemmin. Sisällytetyissä tutkimuksissa oli runsaasti laadullista vaihtelua, sillä esimerkiksi vain yhdessä tutkimuksessa oli kunnolla huomioitu ruokavalion mahdollinen vaikutus lopputulemaan. Tutkimukset olivat myös heterogeenisiä, tutkittavien määrissä oli suurta vaihtelua ja tutkimusten probioottikannat vaihtelevat paljon keskenään. 16 tutkimuksessa oli käytetty yhden kannan probioottivalmistetta ja lopuissa 20 tutkimuksessa monikantaisia probioottivalmisteita. 29 probioottivalmisteen osalta vatsaoireet helpottivat ainakin yhden lopputuleman suhteen. Monikantaiset probiootit eivät tämän katsaustutkimuksen mukaan tarjonneet parempaa apua IBS-oireisiin kuin vain yhtä kantaa sisältäneet valmisteet.

Probioottien vaikutus yksittäisiin IBS-oireisiin

Oireiden yleistä helpotusta (global symptoms) mitattiin suurimmassa (29/35) osassa katsaukseen sisällytetyistä tutkimuksista. Probioottivalmisteista 10 näytti parantavan selvästi tutkittavien IBS-oireita. Nämä valmisteet olivat Lactobacillus plantarum kahdessa tutkimuksessa, Streptococcus faecium, Prosymbioflor -valmiste, Probio-Tec -valmiste, Lab4 -valmiste, Duolac 7 -valmiste, 4 kantaa sisältävä valmiste (B. bifidumB. lactisL. acidophilus ja L. casei) ja 7 kantaa sisältävä valmiste (B. longum, B. bifidum, B. lactis, L. acidophilus, L. rhamnosus and Streptococcus thermophilus).

Kaikki tutkimukset, yhtä lukuun ottamatta, arviovat probiootin vaikutusta vatsakipuun. Näistä 26:ssa havaittiin helpotusta oireisiin, mutta vain kahdeksasta probiootista näytti olevan selvästi hyötyä. Nämä probiootit olivat Lactobaccillus plantarum (kapselina tai ruusunmarjajuoman mukana, kahdessa muussa tutkimuksessa hyötyä ei havaittu), Saccharomyces cerevisiae, Prosymbioflor -valmiste, Probio-Tec -valmiste, 4 kannan valmiste (Bifidobacterium bifidum, B.lactis, L. acidofilus ja L. casei), 6 kannan valmiste (B. longum, B. bifidum, B. lactis, L. acidophilus, L. rhamnosus ja S. thermophilus) ja Duolac 7s -valmiste (toisessa tutkimuksessa hyötyä ei havaittu).

Probioottien vaikutusta turvotukseen arvioi 29 tutkimusta ja näistä vain kahdessa oireet näyttivät helpottavan selvästi ja kolmessa turvotuksen vähenevän vain marginaalisesti. Parhaiten turvotusta näyttivät helpottavan Lactobacillus plantarium ja Probio-Tec -valmiste.

Ilmavaivojen osalta helpotusta nähtiin selvästi vain yhden probiootin osalta, kun probioottivalmisteena käytettiin nestemästä ruusunmarjajuomaa, joka sisälsi Lactobacillus plantarium -kantaa. Kahdesta probiootista (Vivomixx -valmiste ja Bifidobacterium infantis -kantaa sisältävä valmiste) näytti olevan vain marginaalista hyötyä.

Ripulioireita käsiteltiin kahdeksassa tutkimuksessa. Ulostamisen tarpeessa nähtiin muutos parempaan Lactobacillus plantarium -kantaa sisältävän probiootin annolla. Marginaalista hyötyä havaittiin kolmen probiootin osalta: suoliston toimintaan Bifidobacterium infantis -kannan valmisteella, ulosteen koostumukseen Duolac 7 -valmisteella ja ulostarpeeseen Bifidobacterium coagulans -kannan valmisteella.

Ummetusoireiden ei voitu havaita helpottaneen yhdenkään probioottivalmisteen annon osalta kliinisesti merkittävällä tavalla, mutta marginaalista helpotusta havaittiin kahden valmisteen osalta:  Bifidobacterium infantis -kantaa sisältävä valmiste näytti edistävän suoliston normaalia toimintaa ja Activia -jogurtti näytti nopeuttavan suoliston transit-aikaa. Toisaalta kahdessa muussa tutkimuksessa Activia -jogurtilla ei havaittu olevan hyötyä placeboon verrattuna.

Elämänlaadun muutoksia arvioitiin 20 tutkimuksessa. Vain kaksi probioottia näytti parantavan tutkittavien elämänlaatua selvästi. Probiootti, joka sisälsi kahta Lactobacillus plantarum -kantaa ja Pediococcus acidilactici -kannan, näytti parantavan elämänlaatua kahdessa tutkimuksessa, mutta eri annoksilla (3.6 x 10^9 ja 1 x 10^10). Toinen elämänlaatua mahdollisesti parantava probiootteja sisältävä valmiste oli LAB4. Kaksi valmistetta (Saccharomyces boulardi –kantaa sisältävä valmiste ja Duolac 7-valmisteet) näyttivät parantavan elämänlaatua marginaalisesti.

Minkälainen probiootti kannattaa valita?

Yhdestäkään probiootista ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä, jotta probioottikohtaisia ohjeistuksia voitaisiin antaa. On myös epäselvää, onko parempi nauttia bakteericocktailia vai yksittäistä bakteerikantaa. Suurta hyötyä probiooteista ei tutkimusten mukaan näytä olevan ärtyvän suolen hoidossa. Pientä helpotusta oireisiin niistä kuitenkin voi saada, ja jos niiden käyttöä haluaa kokeilla, niin yhden tuotteen kokeilu kerrallaan vähintään 4 viikon ajan ja vaikutusten seuraaminen voi olla hyvä lähtökohta.  Probioottia valitessa pakkausseloste kannattaa lukea huolella ja tarkistaa, että valmiste ei sisällä FODMAP-hiilihydraatteja (kuten inuliinia, oligofruktoosia tai polyoleja), jotka voivat pahentaa IBS-oireita. Probioottien mahdolliset haittavaikutukset näyttävät olevan marginaalisia. Ainoastaan yhdessä tutkimuksessa raportoitiin lieviä ruoansulatuskanavan haittavaikutuksia valmisteella, joka sisälsi E. facecalis ja E. coli -kantoja. Henkilöiden, joilla on todettu immuunivaje, kannattaa kysyä omalta lääkäriltä probioottivalmisteiden käytöstä ennen kokeilua niiden mahdollisesti sisältämien patogeenien vuoksi.

Probioottivalmisteiden lisäksi voi kokeilla myös erilaisia fermentoituja ruokia, kuten hapankaalia, kefiriä, kimchiä, tempeä, kombuchaa ja hapatettuja kauravälipaloja, jotka sisältävät erilaisia bakteerikantoja.

fermented-food

Seuraavassa kirjoituksessa pureudun ärtyvän suolen ruokavaliohoitoon. Minkälaiset ruokavaliotekijät voivat tuoda avun IBS-oireisiin? Mitä on hyvä ottaa huomioon, kun lähtee muokkaamaan omaa ruokavaliota vatsaystävällisempään suuntaan?

Alla kirjoitussarjan julkaistut ja tulossa olevat kirjoitukset ja linkit niihin:

 1. Ärtyvä suoli – mistä on kyse?
 2. Suolistomikrobisto, matala-asteinen tulehdus ja ärtyvä suoli – mikä yhteys suoliston mikrobistolla on IBS:n oireisiin ja syntyyn? 1/2
 3. Suolistomikrobisto, matala-asteinen tulehdus ja ärtyvä suoli – mikä vaikutus suoliston mikrobistolla on IBS:n oireisiin ja syntyyn? 2/2 
 4. Probiootit ärtyvän suolen hoidossa (tämä kirjoitus)
 5. Ärtyvän suolen ruokavaliohoito – FODMAP-hiilihydraatit, gluteeni, rasva, kapsaisiini ja muut ravintotekijät
 6. Endokriinisten solujen muutokset ärtyvässä suolessa
 7. Stressi ja ärtyvä suoli
 8. Ärtyvän suolen muut hoitokeinot
 9. Kirjoitussarjan yhteenveto

Kirjoittaja: Tomi Valtanen

Lähteet:

Distrutti E, Monaldi L, Ricci P, Fiorucci S. Gut microbiota role in irritable bowel syndrome: New therapeutic strategies. World J Gastroenterol. 2016; 22(7): 2219-41.

McKenzie YA, Thompson J, Gulia P, Lomer MC. British Dietetic Association systematic review of systematic reviews and evidence-based practice guidelines for the use of probiotics in the management of irritable bowel syndrome in adults (2016 update).J Hum Nutr Diet. 2016; 29(5): 576-92.

Muut lähteet löytyvät tekstin joukosta.

Kuvat: Freedigitaphotos

One thought on “Probiootit ärtyvän suolen hoidossa

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s