Kliinisen ravitsemustieteen koulutusohjelma

Pyrimme havainnollistamaan laillistetulta ravitsemusterapeutilta edellytetyn tutkinnon sisältöä tarkemmin alla. Opintopistemäärä (op) kuvaa opintojakson laajuutta ja yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Tutkinnon rakenne on erilainen vuodesta 2017 alkaen niin, että opiskelijat valita vapaammin opintokokonaisuuksia, jotka tukevat paremmin heidän urasuuntautumistaan esimerkiksi urheiluravitsemuksen, tutkimuksen tai elintarvikekehityksen pariin. Laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyteen vaaditaan kuitenkin edelleen ravitsemusterapian syventävät opinnot.

Ravitsemustieteen perus- ja aineopinnot (75,0–80,0 op)

Elintarviketieteen ja ruokatalouden perusopinnot

 • Aisti- ja kuluttajakokemusten mittaaminen, 3 op
 • Elintarvike 1, 6 op
 • Elintarvike 2, 7 op
 • Ravitsemuspolitiikka ja julkiset ruokapalvelut, 5 op

Harjoittelut

 • TtK-harjoittelu, 6 op

Ravitsemustieteen aineopinnot

 • Ravintofysiologia, 4 op
 • Ravitsemustieteen tutkimusmenetelmät, 4 op
 • Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemusterapian perusteet, 4 op
 • Ravitsemusterapia: Sydän- ja verisuonitaudit ja potilasharjoitus, 4+1 op
 • Ravitsemustieteen perusteet, 6 op
 • Nutrition in the Life Cycle, 5 op
 • Ruokakulttuuri (ravitsemusantropologia), 2 op
 • Ravitsemus- ja terveystietoa internetistä, 2 op
 • Ravitsemustieteen TtK-tutkielmaseminaari, 1 op
 • TtK-lopputentti, 5 op
 • Kandidaatin tutkielma, 10 op
 • Kypsyysnäyte (kandidaatin tutkinto), 0 op

Sivuaineopinnot (59,5-64,0 op)

 • Ihmisen anatomia ja fysiologia, 11 op
 • Epidemiologia 1, 2 op
 • Kansanterveystiede terveystieteilijöille, 3 op
 • Terveystieteen tietojärjestelmät, 2 op
 • Solun rakenne ja toiminta, 5 op
 • Metabolia ja sen säätely, 6 op
 • Molekulaarinen endokrinologia, 3 op
 • Molekyylibiologia ja -genetiikka, 6 op
 • Toksikologian ja farmakologian perusteet, 4 op
 • Mikrobiologian perusteet ja harjoitustyöt, 2+2 op
 • Terveyden edistämisen lähtökohdat, 3 op
 • Terveyden edistämisen projekti, 5 op
 • Kemian perusteet, osa 1: yleinen ja epäorgaaninen kemia, 4,5 op
 • Terveyspsykologian perusteet, 5 op

Ravitsemusterapian syventävät opinnot (110,0 op)

 • Ravitsemus kansanterveystyössä, 3,5 op
 • Ravitsemustieteen tutkielmaseminaari 1, 2 op
 • Ravitsemustieteen tutkielmaseminaari 2, 2 op
 • Ravitsemusopetus, 5 op
 • Ravitsemustieteen informaatiolukutaito, 1 op
 • Potilaan ravitsemushoito, 2 op
 • Ravitsemusohjauksen psykologia ja viestintä, 6 op
 • Ravitsemusterapia: Endokrinologia, 5 op
 • Ravitsemusterapia: Gastroenterologia, 4 op
 • Ravitsemusterapia: Perusterveydenhuollon erityiskysymykset, 4 op
 • Ravitsemusterapia: Gerontologia ja geriatria, 3 op
 • Ravitsemusterapia: Erikoissairaanhoidon erityiskysymykset, 7 op
 • Ravitsemusterapia: Munuaistaudit, 3,5 op
 • Ravitsemusterapia: Syömishäiriöt, 2 op
 • Asiakaskeskeinen työskentely, 3 op
 • Ravitsemuspsykologia, 2 op
 • Ravitsemushoidon puheviestintää ravitsemustieteen opiskelijoille, 2 op
 • Ravitsemusterapian lopputentti, 5 op
 • Kypsyysnäyte (maisterin tutkinto), 0 op
 • Ravitsemustieteen pro gradu –tutkielma, 30 op

Harjoittelut

 • Ravitsemusterapiaharjoittelu perusterveydenhuollossa, 9 op
 • Ravitsemusterapiaharjoittelu sairaalassa, 9 op

Yleisopinnot (18,0 op)

 • Urasuunnittelu ja portfolio, 3 op
 • Yliopisto-opinnot käyntiin, 1 op
 • Terveystieteelliset tutkimusongelmat ja tiedon hallinta, 5 op
 • Orientoituminen ravitsemustieteen opintoihin, 1 op
 • Biostatistiikka, 3 op
 • Johdatus filosofiaan, 2 op
 • Ravitsemustieteen tiedonhaku, 1 op
 • Tilastollinen ohjelmistokurssi, 2 op

Kieli- ja viestintäopinnot (10,0 op)

 • Kirjoitusviestintää ravitsemustieteen opiskelijoille, 2 op
 • Puheviestintää ravitsemustieteen opiskelijoille, 2 op
 • Ruotsia ravitsemustieteen opiskelijoille, 3 op
 • English Academic and Professional Communication for Clinical Nutrition, 2 op
 • English Academic Reading Skills for Clinical Nutrition, 1 op