Tietoa

Kliinistä ravitsemustieteen yliopistokoulutusta tarjotaan lääketieteen laitoksen alaisuudessa Itä-Suomen yliopistossa. Tutkintoon tähtäävään koulutukseen koulukseen haetaan yhteishaussa ja siihen valitaan vuosittain noin 30 opiskelijaa. Hakijoiden sisäänpääsy on ollut vuosina 2013–2015 noin 3–5 %. Opinnot koostuvat ravitsemustieteen pääaineopinnoista, yleisopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista ja sivuaineopinnoista kuten lääketieteen, luonnontieteiden sekä käyttäytymistieteiden opinnoista.

Ravitsemustiede on laaja tieteenala, joka soveltaa lukuisia muita tieteenaloja kuten lääketiedettä, luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä. Opinnoissa perehdytään ravitsemuksen merkitykseen fysiologisesti, psykologisesti, sosio-ekonomisesti ja kulttuurisesti. Ravitsemustieteessä tutkitaan ruoan ja elintarvikkeiden ravintosisältöä, non-nutrientteja, aistinvaraisia ominaisuuksia, vaikutusmekanismeja kudoksissa ja soluissa (in vitro), metaboliaa ja hyväksikäyttöä koe-eläimillä sekä terveysvaikutuksia ihmisillä. Lisäksi tutkitaan ihmisten ruoankäyttöä, ravinnonsaantia, syömiskäyttäytymistä ja ravitsemustilaa.

Itä-Suomen yliopistossa ravitsemustiedettä opiskelevat voivat valmistua terveystieteiden kandidaateiksi (alempi korkeakoulututkinto, 180 op) tai terveystieteiden maistereiksi (ylempi korkeakoulututkinto, yhteensä 300 op). Ravitsemusterapian opinnoissa perehdytään ravitsemuksen merkitykseen sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa ja koulutukseen sisältyy runsaasti käytännön harjoittelua ja potilastapaamisia. Noin 20 opiskelijaa hyväksytään vuosittain ravitsemusterapian maisteriopintoihin.

Mikä erottaa meidät muista alan toimijoista?

Laillistetut ravitsemusterapeutit ovat ainoa ammattiryhmä, jolla on ravitsemushoitoon ja -terapiaan erikoistunut yliopistokoulutus ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä ja valvoma oikeudeus työskennellä laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, eli tässä tapauksessa laillistettuna ravitsemusterapeuttina terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityisillä lääkäriasemilla ja kuntoutuslaitoksissa.

Esimerkkejä muista ammattinimikkeistä

  • (naturopaattinen/funktionaalinen/holistinen) ravintoterapeutti
  • (lisensoitu/diplomi) ravintoneuvoja, ravintovalmentaja tai ravintoterapeutti
  • ravitsemusvalmentaja, -asiantuntija tai -ekspertti
  • ravitsemus- tai ravintokonsultti
  • fytoterapeutti
  • luontaishoitaja

Vain laillistettu ravitsemusterapeutti on suojattu nimike, eli muita nimikkeitä käyttävien ammatinharjoittajien tausta voi olla mikä tahansa. Hälytyskellojen tulisi aina soida, jos suositellaan jotakin erityisruokavaliota tai ravintolisiä ilman perusteltua lääketieteellistä syytä ja vastoin hoitosuosituksia.

Moni ravitsemusasiantuntija on kuitenkin taustaltaan korkeakoulutettu ja perustaa tietonsa ja toimintansa tutkimusnäyttöön perustuviin kansallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa ravitsemustiedettä voi opiskella maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa ja ravitsemustieteen opiskelija voi valmistua elintarviketieteiden maisteriksi (EtM).

Mihin koulutuksemme antaa valmiudet?

Koulutuksemme antaa valmiudet antaa tutkittuun tietoon perustuvaa luotettavaa tietoa ravitsemuksesta, ravitsemuksen ja terveyden välisistä yhteyksistä sekä ravitsemushoidon mahdollisuuksista sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Muita asiantuntijoita voit hakea esimerkiksi RTY:n jäsenrekisteristä paikkakunnittain.

Koulutuksemme antaa valmiudet toimia laaja-alaisesti ravitsemuksen parissa, kuten terveydenhuollossa, elintarvike- ja lääketeollisuudessa, järjestöissä, yhdistyksissä ja urheiluseuroissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä sekä yrittäjinä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja varten ja rakentaa pohjan tutkijanuralle kliinisessä ravitsemustieteessä. Työterveyshuollossa tai opetustehtävissä toimiminen vaatii lisäpätevöitymiskoulutuksen (työterveyshuollon pätevyys/terveystiedon aineenhallinnan pätevyys/opettajan pedagoginen pätevyys).

Lisätietoa ja linkkejä koulutukseemme liittyen

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry (RTY) on yliopistokoulutettujen ravitsemustieteen asiantuntijoiden yhdistys, joka julkaisee Ravitsemusasiantuntija-lehteä ja järjestää vuosittain Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät.

Itä-Suomen yliopisto (UEF)/ravitsemustiede kouluttaa ainoana Suomessa laillistettuja ravitsemusterapeutteja, jolla on ravitsemushoitoon ja -terapiaan erikoistunut yliopistokoulutus ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä sekä valvoma oikeus työskennellä ravitsemusterapeuttina terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityisillä lääkäriasemilla ja kuntoutuslaitoksissa.